Rekrutacja do TORZasady rekrutacji i kryteria przyjmowania kandydatów

do klasy pierwszej

w Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy

w roku szkolnym 2014/2015

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 6. grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2014, poz. 7);

– Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6. lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy oferuje w roku szkolnym 2014/2015 naukę w następujących szkołach młodzieżowych:

TECHNIKUM Nr 5 W ŚWIDNICY

ZAWÓD – TECHNIK EKONOMISTA

Kwalifikacje:

K1 – Nazwa kw. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji  (symbol A.35)

K2 – Nazwa kw. Prowadzenie rachunkowości (symbol A.36)

 

– nauka trwa 4 lata

– klasa z nauczaniem dwóch języków obcych

– od pierwszej klasy uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone ogólnokształcące

– absolwent może uzyskać tytuł technika ekonomisty

– po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie

– odbywa praktykę w bankach, przedsiębiorstwach i instytucjach polskich i zagranicznych

ZAWÓD – TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Kwalifikacje:

K1 – Nazwa kw. Sprzedaż produktów i usług reklamowych (symbol A.26)

K2 – Nazwa kw. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (symbol A.27)

– nauka trwa 4 lata

– klasa z nauczaniem dwóch języków obcych

– od pierwszej klasy uczeń wybiera 2 przedmioty rozszerzone ogólnokształcące

– absolwent może uzyskać tytuł technika organizacji reklamy

– po maturze ma prawo wstępu na wyższe uczelnie

–  odbywa praktykę w agencjach reklamowych, firmach poligraficznych, drukarniach

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr V W ŚWIDNICY

klasa sportowa – piłka siatkowa

– nauka trwa 3 lata

– klasa wychowania fizycznego (siatkówka) z nauczaniem dwóch języków obcych

– od klasy pierwszej uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (od pięciu lat uczniowie klasy sportowej realizują w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologię oraz geografię)

– po maturze absolwent ma prawo wstępu na wyższe uczelnie

Rekrutacja do szkoły odbywa się drogą elektroniczną w systemie do naboru elektronicznego KSEON.

Kandydaci do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych składają niżej wymienione dokumenty bezpośrednio w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia przy ul. Ks. Agnieszki 2 w Świdnicy (I piętro, pok. nr 18) w ściśle określonych Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty terminach:

– kwestionariusz podania z systemu KSEON,

– kartę zdrowia,

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (Technikum Nr 5),

– orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Liceum Ogólnokształcące Nr V),

– trzy fotografie w wymiarze 30mm x 42mm (podpisane na odwrocie),

– kopię i oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

– kopię i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

– odpis aktu urodzenia,

– deklarację wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),

– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, o których mowa w § 3 ust. 9 i 10 Zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6. lutego 2014 r.,

– opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

a ponadto dokumenty, które mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata (składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”):

– oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

– prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

– dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

1. O przyjęciu absolwenta gimnazjum do wybranej przez niego klasy pierwszej Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych za:

50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadami:

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

– języka polskiego,

– historii i wiedzy o społeczeństwie,

– matematyki,

– przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

– języka obcego na poziomie podstawowym,

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, podzielonej przez dziesięć;

b) liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu,

40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

2. Punkty rekrutacyjne w Technikum Nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego Nr V będą przyznawane za oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

– język polski

– matematyka

– język obcy

– geografia

3. Liczbę punktów przyznanych za poszczególne oceny z zajęć edukacyjnych ustala się następująco:

– ocena celujący – 10 punktów rekrutacyjnych

– ocena bardzo dobry – 8 punktów rekrutacyjnych

– ocena dobry – 6 punktów rekrutacyjnych

– ocena dostateczny – 4 punkty rekrutacyjne

– ocena dopuszczający – 0 punktów rekrutacyjnych

4. Za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się następującą liczbę punktów rekrutacyjnych:

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 2 pkt. rekrutacyjne

b) osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 3b Zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6. lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimanzjalnych na rok szkolny 2014/2015 – 5 pkt. rekrutacyjnych:

1 konkurs – 2 pkt. rekrutacyjne

2 konkursy – 4 pkt. rekrutacyjne

3 i więcej – 5 pkt. rekrutacyjnych

c) maksymalnie 2 punkty rekrutacyjne za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół (1 osiągnięcie – 1 pkt rekrutacyjny; 2 i więcej – 2 pkt. rekrutacyjne):

– zajęcie od I. do III. miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

– zajęcie od I. do III. miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

– zajęcie od I. do III. miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,

d) 1 pkt rekrutacyjny za wzorowe zachowanie

lub

stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywną współpracę z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.

lub

wyróżniającą, udokumentowaną działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (co potwierdza właściwy kurator oświaty wydając stosowne zaświadczenie), zostają przyjęci do wybranej przez siebie klasy niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 1.

6. Konkursami uznanymi przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, są w szczególności konkursy wymienione w załączniku 3a zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6. lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, wynikających z kryteriów podstawowych, o których mowa w pkt 1, pierwszeństwo w przyjęciu do danego oddziału mają uczniowie z problemami zdrowotnymi, potwierdzonymi opinią wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

8. Przy przyjmowaniu do wybranej klasy, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym z uwzględnieniem kryterium, o którym mowa w pkt. 7, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;

b. niepełnosprawność kandydata;

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9. Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie próby sprawności fizycznej, która odbędzie się 14.05.2014 r. o godz. 15.30 w hali sportowej przy ul. Pionierów 10 w Świdnicy. Zaliczenie próby nie jest jednak jednoznaczne z przyjęciem do klasy sportowej.

Próba sprawności fizycznej składa się z 5 prób diagnozujących zdolności motoryczne.

Są to:

– bieg 3×18 m (szybkość);

– skok w dal z miejsca (skoczność);

– rzut piłką lekarską 2 kg (siła mm ramion i grzbietu)

– skłon w siadzie płaskim (gibkość);

– Beep test (wytrzymałość biegowa) .

OPIS PRÓB

 

1. Bieg 3x18m (szybkość)

 

Kandydat ma do pokonania w jak najkrótszym czasie trzy odcinki 18 metrowe oznaczone pachołkami. Po każdym odcinku 18 m zmiana kierunku biegu o 180 stopni. W przypadku przewrócenia pachołka próba nieważna. Każdy kandydat ma 2 próby wykonania – lepszy rezultat jest protokołowany.

2. Skok w dal z miejsca (skoczność) 

Skok w dal z miejsca obunóż. Mierzona jest długość skoku od miejsca wybicia oznaczonego linią boiska, do bliższej pięty skaczącego. W przypadku podparcia tyłem  podczas lądowania skok jest nieważny. Każdy kandydat ma 3 próby wykonania – najlepszy rezultat jest protokołowany.

3. Rzut piłką lekarską 2 kg oburącz  w przód (siła mm ramion oraz grzbietu) 

Badany ustawiony przodem do kierunku rzutu, stopy równolegle przed linią boiska oznaczającą 0 cm. Rzut piłki oburącz zza głowy.  W przypadku przekroczenia linii w momencie rzutu i  po rzucie, próba jest nieważna. Każdy kandydat ma 3 próby wykonania – najlepszy rezultat jest protokołowany.

4. Skłon w siadzie płaskim (gibkość) 

Pozycja wyjściowa – siad płaski, nogi wyprostowane w stawach kolanowych, oparte na piętach, palce stóp skierowane pionowo w górę, oparte o blat ławki gimnastycznej. Kandydat wykonuje skłon w przód, kierując obie ręce maksymalnie do przodu. Punkt 0 cm ustawiony jest na linii stóp osoby badanej. Wynik próby stanowi długość rąk przełożonych za linię stóp. Każdy kandydat ma 2 próby wykonania – lepszy rezultat jest protokołowany.

5. Beep test (wytrzymałość biegowa) 

Kandydaci pokonują odcinki 20 metrowe w narastającym tempie nadawanym przez sygnały dźwiękowe. Każdy kandydat ma 1 próbę wykonania, która jest protokołowana.

KRYTERIA PUNKTOWE

Próba

1 punkt

2 punkty

3 punkty

4 punkty

Bieg 3x 18 m

dz

13,5 – 14,5 sek.

12,5 – 13,5 sek.

12 – 12,5 sek.

Poniżej 12 sek.

ch

12 – 13 sek.

11 – 12 sek.

10 – 11 sek.

Poniżej 10 sek.

Skok w dal z miejsca

dz

1,70 – 1,80m

1,81 – 195m

1,96 – 2,10m

Powyżej 2,11m

ch

1,95 – 2,10m

2,11 – 2,25m

2,26 – 2,40m

Powyżej 2,41m

Rzut piłką lekarską

2 kg w przód

dz

6,50 – 7,50m

7,51 – 8,50m

8,51 – 9,50m

Powyżej 9,51m

ch

11, 50 – 13m

13,01 – 14,50m

14,51 – 15,50m

Powyżej 15,51m

Skłon w przód

dz

+ 5 cm

+10cm

+ 15cm

Powyżej 20cm

ch

0

+ 5cm

+ 10

Powyżej 15cm

Beep test

dz

4 poziom

5 poziom

6 poziom

Powyżej 8 poziomu

ch

6 poziom

8 poziom

10 poziom

Powyżej 12 poziomu

Do zaliczenia próby sprawności fizycznej kandydat musi łącznie zdobyć 8 punktów.

10. Tryb odwoławczy:

– W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.

– Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

1. Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych

14. maja 2014

godz. 15:30

2. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

od 30. maja do 26. czerwca 2014

3. Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów

od 27. do 30. czerwca 2014

4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych

do 3. lipca 2014

5. Złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów

do 7. lipca 2014

6. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół, po złożeniu dokumentów, o których mowa w punkcie 5

do 8. lipca 2014

7. Ogłoszenie II naboru w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po I naborze

8. lipca 2014

8. Składanie dokumentów do szkół w II naborze

od 8. do 10. lipca 2014

9. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły po II naborze

do 11. lipca 2014

10. Zakończenie kwalifikowania w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów

do 29. sierpnia 2014

Załączniki:

1. Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dla uczniów Technikum Nr 5,

2. Deklaracja wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr V,

3. Zgoda rodzica kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Świdnicy,

4. Protokół z przebiegu próby sprawności fizycznej kandydata do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Świdnicy.